AA+A++

co robimy?

Inicjujemy, wspieramy i promujemy działania na rzecz rozwoju regionów zarówno w Polsce jak i na świecie, w oparciu o wartości kulturowe i przyrodnicze.

Kreujemy nowe, ciekawe rozwiązania i realizujemy długofalowe programy rozwoju w oparciu o współpracę różnych środowisk i grup społecznych.

Specjalizujemy się w tworzeniu partnerstw, sieci współpracy i wymiany doświadczeń, turystyce dziedzictwa, rozwijaniu przedsiębiorczości, kreowaniu marek lokalnych produktów i miejsc, edukacji, aktywizowaniu społeczności lokalnej.

 • inspirujemy
  do działania

 • promujemy lokalną
  przedsiębiorczość

 • tworzymy
  sieci współpracy

 • wspieramy
  rozwój regionów

 • doradzamy
  i szkolimy

Odkrywanie dziedzictwa
miejsca

Wspólnie z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami lokalnymi odkrywamy unikatowe wartości przyrodnicze i kulturowe miejsca czy regionu, i rozwijamy nowe, ciekawe formy prezentacji dziedzictwa, turystyki poznawczej i edukacji regionalnej oraz pomagamy rozwijać współpracę międzynarodową.

 • Tworzymy ekomuzea* w oparciu o autorską, sprawdzoną metodę.
  Inwentaryzujemy zasoby lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako kapitał rozwojowy.
 • Identyfikujemy potencjalnych partnerów do lokalnej współpracy.
 • Wspieramy proces interpretacji dziedzictwa.
 • Tworzymy sieciowe produkty turystyczno-edukacyjne i pomagamy im funkcjonować na rynku w formie ekomuzeum.
 • Opracowujemy koncepcje i programy działania ekomuzeów oraz wspieramy współpracę krajową i zagraniczną pomiędzy nimi.
 • Prowadzimy badania ogólnopolskie i międzynarodowe w zakresie tworzenia i działania ekomuzeów.
 • Wspólnie z ekomuzeami poszukujemy funduszy na ich funkcjonowanie i rozwój.
 • Szkolimy liderów lokalnych, animatorów i specjalistów w zakresie wykorzystania dziedzictwa w rozwoju.
 • Tworzymy questy**, które w angażujący sposób pozwalają odkryć miejsce – jego historię, przyrodę, tradycję, kulturę i ludzi poprzez kreowanie wierszowanej opowieści.
  Szkolimy w zakresie rozwijania questingu, tworzenia pojedynczych questów i ich sieci.
 • Promujemy questy i questing na stronie www.bestquest.pl.
 • Budujemy współpracę lokalnych organizacji, instytucji, przedsiębiorców i mieszkańców, które wspólnie odkrywają dziedzictwo miejsca i tworzą w oparciu o nie ofertę turystyczną i edukacyjną.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którym leży na sercu zachowanie lokalnego dziedzictwa i mają świadomość, że może ono stanowić znaczący kapitał rozwojowy, albo chcą się o tym przekonać. Do współpracy zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk: instytucji publicznych, organizacji, przedsiębiorców i pasjonatów.

*Ekomuzeum
Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą „żywą” kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej. (B.Kazior, Ekomuzeum – metoda prezentacji lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. (w:) Dobry start 5, Warszawa 2013).

**Questing
Questing jest metodą odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych tras (questów), po których prowadzi wiersz, zawierający opowieść o miejscu, wskazówki dotyczące trasy i zagadki, których rozwiązań trzeba szukać w terenie (np. liczba drzew, data powstania budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny). Rozwiązanie zagadek prowadzi do hasła, umożliwiającego dotarcie do skarbu – skrzyneczki, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy. Quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Zarówno tworzenie jak i wędrowanie questem ma walory edukacyjne.

Tożsamość miejsc
i regionów

Wspieramy i inspirujemy miejsca w poszukiwaniu przewag konkurencyjnych istotnych dla rozwoju terytorium. Naszą kompetencją jest budowanie marki lokalnej i rozwój przedsiębiorczości opartej o zasoby lokalnego środowiska.

 • Tworzymy koncepcje, modele i programy dotyczące marki lokalnej i marki miejsca.
 • Budujemy i promujemy marki lokalne* z różnych regionów Polski.
 • Wzmacniamy, zmieniamy lub dostosowujemy funkcję miejsca do wyzwań i oczekiwań lokalnej społeczności i jej liderów.
 • Kreujemy produkty lokalne** w oparciu o dziedzictwo miejsca.
 • Rozwijamy wspólnie z mieszkańcami przedsiębiorczość lokalną opartą o zasoby środowiska.
 • Szkolimy animatorów przedsiębiorczości i liderów aktywności społecznej w zakresie metod i narzędzi budowania współpracy na rzecz rozwoju lokalnego
 • Szkolimy i doradzamy w zakresie marketingu produktów lokalnych i marketingu terytorialnego.
 • Kreujemy produkty lokalne.
 • Wspieramy rozwój ekonomii społecznej – wspieramy inicjatywy w obszarze ES, szkolimy i doradzamy w zakresie tworzenia inicjatyw gospodarczych, z których zyski przeznaczane są na cele społeczne – spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych i spółek non profit.

Mamy ofertę dla osób i instytucji poszukujących przetestowanych rozwiązań z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości lokalnej i sieciowaniu pod wspólną marką.

*Marka lokalna

Marka lokalna jest narzędziem rozwoju i promocji lokalnej przedsiębiorczości. Budowana jest w oparciu o wyróżniki miejsca, które często bazują na dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, materialnym i niematerialnym. Włączenie szerokiego grona interesariuszy w proces budowania marki czyni ją mocną, autentyczną i zrozumiałą dla odbiorców. Marka lokalna daje przestrzeń do współpracy, wykorzystania potencjału lokalnego środowiska.

Miejsca markowe tworzone są przez ludzi dla ludzi. Dumni ze swego regionu mieszkańcy – nie tylko szanują dziedzictwo, lecz traktują je jako inspirację lub podstawę swojej oferty biznesowej. Z punktu widzenia marketingu, marka lokalna jest znakiem słowno-graficznym, pod którym promowana jest grupa produktów posiadających wspólne cechy i wartości, istotne z punktu widzenia konsumentów oraz jej twórców – producentów i usługodawców. Jest jednak i wartość dodana marki. Marka lokalna jest dziełem i sercem społeczności lokalnej. Głos tego serca pobudza emocje, wrażenia, wspomnienia, marzenia miłośników miejsca.

**Produkt lokalny

Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej /Olga Gałek, 2002 r, w konsultacji z: Krajowy Zespół ds. Produktu Lokalnego, działający przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w latach 2002-2008.

Za produkt lokalny uznaje się zatem: produkty spożywcze, rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznych pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionów (np. zespoły, stroje ludowe), usługi związane z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej). Wszystko to tworzy specyficzną ofertę danego regionu, kształtuje patriotyzm lokalny.

Budowanie partnerstw

Pomagamy w tworzeniu partnerstw trójsektorowych, które wspólnie podejmują wyzwania rozwojowe, budują markę lokalną, rozwijają ekomuzea, opracowują questy, wdrażają nowe, innowacyjne rozwiązania. Sieciujemy inicjatywy, ludzi, organizacje z różnych regionów w Polsce i na świecie, dając możliwości rozwijania współpracy, wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

 • Pomagamy tworzyć rady seniorów.
 • Wspieramy Małopolską Sieć Rad Seniorów.
 • Szkolimy liderów senioralnych.
 • Pomagamy budować partnerstwa międzysektorowe.
 • Budujemy sieci współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.
 • Rozwijamy mechanizmy partycypacji społecznej i publicznej.
 • Szkolimy animatorów partnerstwa i partycypacji.

jak to robimy?

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie odkrywania wartości miejsca, poszukiwania potencjału regionu, tworzenia questów i ekomuzeum, marketingu produktów lokalnych, budowania marki lokalnej dla produktów i usług związanych z regionem, budowania marki miejsca, animacji społecznej, aktywizacji mieszkańców regionu i rozwoju ekonomii społecznej.

Oferujemy możliwość promowania questów poprzez ogólnopolski portal internetowy www.bestquest.pl, przeznaczony zarówno dla twórców questów, jak i ich odbiorców, którzy mogą wyszukać i pobrać ulotki tras i wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Wspieramy seniorów i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia rad seniorów i tworzenia polityk senioralnych na poziomie lokalnym.

Powołaliśmy Małopolską Sieć Rad Seniorów, aktywnie pobudzamy Sieć oraz członkowskie Rady I Grupy Seniorów do działania, wymiany doświadczeń i poszukiwania pomysłów na współpracę.

„Ludzie Aktywni to osoby z różnych środowisk i w różnym wieku, które znają i cenią zasoby przyrodnicze i kulturowe Miejsca, w którym żyją, chcą nie tylko współdecydować o kierunkach jego rozwoju, ale także wspólnie się do niego przyczyniać, tworząc markowe produkty i usługi oparte na lokalnym dziedzictwie”.

/Barbara Kazior, Prezes Fundacji MiLA/

Co i jak robimy