AA+A++

Budowanie trójsektorowego partnerstwa

Animacja społeczności lokalnej Regionu Zagórzańskiego prowadzona we współpracy z Gminą Mszana Dolna prowadzona przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, w osobie Olgi Gałek jako Animatora Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), dała początek Partnerstwu Zagórzańskie Dziedziny.

Proces ten został zainicjowany przez Gminę Mszana Dolna, która podjęła stałą współpracę z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych w ramach MOWES – Subregion Sądecki. Seria spotkań, konsultacji i warsztatów dotyczących lokalnych potrzeb, oczekiwań i potencjału lokalnej społeczności oraz zagórzańskiego dziedzictwa – dały początek marce Zagórzańskie Dziedziny. Wokół
marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, koordynowanej przez Magdalenę Polańską z Gminy Mszana Dolna, gromadzili się mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje i samorządy.

Planowanie i koordynację działań ułatwia powołane w dniu 8 lutego 2021r. Partnerstwo Zagórzańskie Dziedziny.

Głównym celem Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedziny” jest budowanie marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny. Cel ten jest/będzie realizowany poprzez następujące działania:

  • wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w Regionie, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
  • aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w budowanie marki miejsca,
  • wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Regionu,
  • tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja Regionu,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń odnośnie rozwoju lokalnego w oparciu o marketing terytorialny na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju Regionu.

Lista Partnerów Partnerstwa Zagórzańskie Dziedziny: https://www.mszana.pl/upload/files/zagorzanskie_atrakcje/partnerzy.pdf

Kontakt:

Magdalena Polańska, Specjalista ds. promocji
Gmina Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
woj. małopolskie
tel. 18 3310009