AA+A++

Zaproszenie do udziału w seminarium „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”

Chęć udziału w seminarium należy zgłaszać do dnia 15.09.2022 r. (czwartek) poprzez wypełnienie formularza online dostępnego po kliknięciu w link: https://forms.gle/FCg2d3H8hqf2kHBR9

Seminarium w pierwszej kolejności kierowane jest do mieszkańców Subregionu Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki).

 

Podczas seminarium odbędą się dyskusje i prelekcje dotyczące m.in.:

  • budowania partnerstw na przykładzie wybranych marek lokalnych (Zagórzańskie Dziedziny, Miodny Szlak, KERPATING);
  • współpracy JST z Podmiotami Ekonomii Społecznej;
  • sprawnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego na przykładzie Spółdzielni Równość;
  • czynników sukcesu – czyli jak zachować trwałość inicjatywy oraz odnieść sukces;
  • podsumowania programu grantowego oraz działań animacyjnych w oparciu o wybrane przykłady inicjatyw.

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Organizator pokrywa koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną o tym powiadomione drogą mailową.

AKTIV_MiLA_Program Seminarium_MszanaDolna__27-280922_ostateczne