AA+A++

Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Subregion sądecki

W imieniu Operatorów Programu Grantowego: Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej w ramach 2 Edycji PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES – Subregion Sądecki.

Na konkurs złożonych zostało 82 wnioski, z czego 81 dopuszczonych zostało (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komicję Oceny Wniosków Grantowych złożoną z ekspertów zewnętrznych.

Komisja Oceny Wniosków Grantowych zarekomendowała do dofinansowania 38 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Kolejne 24 inicjatywy znalazły się na liście rezerwowej i mimo uzyskania wymaganego minimum punktowego, nie zostało zakwalifikowane do otrzymania grantu ze względu na wyczerpanie środków przewidzianych w 2 Edycji Konkursu Programu Grantowego MOWES. 19 projektów nie uzyskało wystarczającej liczby punktów w procesie oceny i z tego powodu nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Poniżej publikujemy listy wniosków:

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o wynikach oceny merytorycznej drogą elektroniczną na adres podany we wniosku.

Dziękujemy za udział w Konkursie. Wszystkim, którzy otrzymali wysoką liczbę punktów w procesie oceny i dofinansowanie na zgłoszone inicjatywy – serdecznie gratulujemy.