AA+A++

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych wraz z partnerami: Liderem Projektu Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej i wzmocnienie potencjału 130 podmiotów ekonomii społecznej Subregionu Sądeckiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora.

Numer projektu: RPMP.09.03.00-12-0005/19

Finansowanie:

 • Wartość projektu łącznie: 9 141 614,41 zł
 • Wysokość dofinansowania: 8 857 019,09 zł
 • Wkład własny: 284.595,32 zł

Teren: Województwo małopolskie – subregion sądecki: powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski

Okres realizacji: 01.08.2019 r. – 30.11.2022 r.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • Usługi animacji lokalnej
  W zakresie animacji wsparcie jest realizowane w formie spotkań animacyjnych, konsultacji, wizyt stażowych oraz seminariów.
 • Inkubacja
  W ramach Inkubacji przewidziane jest doradztwo kluczowe podmiotów ekonomii społecznej, a także osób fizycznych zainteresowanych ich tworzeniem oraz możliwość skorzystania z Inkubatora.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz w zakresie reintegracji zawodowej dla przedsiębiorstwa społecznego
  Oferowane jest między innymi wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, usługi prawne, doradztwo podatkowe i zawodowe, coaching oraz organizacja szkoleń zawodowych, a także grupowe spotkania reintegracyjne.
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed dotacją dla przedsiębiorstw społecznych
  W ramach wsparcia przewidziane są wykłady z zakresu biznesplanu i zakładania działalności dla grup oraz dla grup inicjatywnych doradztwo indywidualne oraz coaching.
 • Dotacje i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego
  W ramach wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem jego przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) oraz wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne.
 • Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
  Oferowane są usługi doradztwa specjalistycznego biznesowego, doradztwa prawnego, usługi księgowe, usługi marketingowe.
 • Pozostałe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej
  W ramach wsparcia organizowane między innymi są szkolenia wyjazdowe dla podmiotów ekonomii społecznej, szkolenia oraz doradztwo prawne dla osób fizycznych chcących założyć organizację pozarządową.
 • Granty
  Wsparcie w tym zakresie obejmuje wypłatę grantów wraz z organizacją warsztatów na temat przygotowania oraz rozliczenia wniosków grantowych.

partnerzy mowes