Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dziedzictwo reginu inspiracją dla przedsiębiorczości

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.11.2012 – 31.10.2013

Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Partnerzy Projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Związek Gmin Lubelszczyzny

Wartość projektu: 999 910 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Idea projektu:

Dziedzictwo regionu…
Dziedzictwo regionu to nie tylko jego kultura, historia, tradycje, architektura, jak i przyroda, ale to wszystko, co jest specyficzne dla danego miejsca i stanowi wspólną wartość i powód do dumy jego mieszkańców. Dziedzictwo to przepis na jedyny w swoim rodzaju chleb i konfiturę z marchwi, to malowany kościół, stary dwór z aleją kasztanową i drewniana chata, to stara puszcza, wodospad i grota skalna, to także wzór na pisance i sposób wyplatania koszyków…

…inspiracją dla przedsiębiorczości
Dziedzictwo to także potencjalne źródło dochodu dla mieszkańców, jeśli tylko potrafią oni wykorzystać jego zasoby do prowadzenia biznesu. Służą temu innowacyjne metody rozwijania turystyki, dzięki którym dziedzictwo regionu prezentowane jest w sposób żywy i atrakcyjny:

  • questing – to zabawa w poszukiwanie skarbu, do którego prowadzi wierszowana instrukcja pełna zagadek,
  • ekomuzeum – to sieć ludzi, miejsc i wydarzeń, które pokazują dziedzictwo regionu, gdzie można np. nie tylko posłuchać o tradycji wypiekania chleba, ale także samodzielnie go zrobić, czy też wziąć udział w święcie chleba,
  • marka lokalna – to sposób na sieciowanie i promocję wyjątkowych produktów (rękodzieła, potraw), będących wizytówką miejsca, z którego pochodzą.

Metody te, poza tym że opierają się na lokalnym dziedzictwie, mają jeszcze jedną wspólną cechę: do ich wdrożenia niezbędna jest  WSPÓŁPRACA – przedsiębiorców, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

 

Opis projektu:

Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:
- Nałęczów, woj. lubelskie: turystyka poznawcza;
- Bałtów, woj. świętokrzyskie: park rozrywki / przygoda;
- Kraków, woj. małopolskie: turystyka dziedzictwa.

Cele projektu:
- wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;
- opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;
- wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;
- wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

Uczestnicy projektu:
- osoby prowadzące lub planujące uruchomić działalność gospodarczą opartą o zasoby regionów, które wezmą udział w serii szkoleń, warsztatów i wizyt studialnych oraz otrzymają doradztwo, które pomoże im uruchomić lub rozwinąć własną działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz współpracy sieciowej;
- animatorzy przedsiębiorczości - liderzy działań lokalnych (działający np. w ramach Lokalnych Grup Działania lub innych lokalnych organizacji czy instytucji), którzy wezmą udział w serii szkoleń nt. animowania przedsiębiorczości lokalnej, dzięki którym będą skutecznie wspierać osoby prowadzące lub planujące uruchomić działalność gospodarczą w ich działaniach;.
- doradcy ds. przedsiębiorczości - pracownicy partnerów projektu, którzy posiadają specjalistyczną, ekspercką wiedzę dot. rozwijania turystyki i/lub aktywizacji lokalnych społeczności; wezmą oni udział w serii szkoleń nt. tworzenia produktów turystycznych, by skutecznie wspierać pozostałych uczestników projektu w ich działaniach.

Działania w ramach projektu:
Rekrutacja uczestników: seminaria w 3 województwach: wartość produktu sieciowego, wartość i potencjał regionu, partnerstwo w kontekście turystyki, mailing, media społecznościowe, spotkania bezpośrednie, ogłoszenia, zaproszenia przez LGD itp.
Przygotowanie kadry doradców ds. przedsiębiorczości w każdym województwie – doradcy mają swoje specjalności (np. questing, ekoturystyka, ekomuzea, park rozrywki/przygoda, marka i produkt lokalny), ich kompetencje zostaną uzupełnione o: a) doradztwo biznesowe (doradztwo w zakresie - zakładania działalności gospodarczej, tworzenie biznes planu, wybór form działalności – z naciskiem na współpracę; formy finansowania – od strony prawnej, marketing – przygotowanie produktu na rynek, prawo własności intelektualnej i prawo patentowe), b) kompetencje z zakresu organizacji turystyki
Szkolenie i wsparcie animatorów przedsiębiorczości: nabycie umiejętności analizy potencjału regionu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi aktywizacji (questing, ekomuzea, greenways), tworzenie ofert tematycznych (dobre praktyki jako inspiracje), animacja/ praca w sieci, praca z grupą, wizyty studialne, mentoring – wsparcie ze strony doradców ds. przedsiębiorczości przy tworzeniu oferty.
Szkolenia dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i działających przedsiębiorstw: pomysły na biznes, różnicowanie działalności w oparciu o zasoby regionu, obsługa klienta, profile odbiorców, marketing, formy prowadzenia i finansowania działalności, spotkania robocze z animatorem, tworzenie oferty, warsztaty tematyczne – wymiana doświadczeń (wspólne dla 3 regionów): ginące zawody, rękodzieło i inne; wizyty studialne do innych regionów.
Tworzenie sieciowego produktu turystycznego opartego o 3 centra turystyczne: „Land stewardship”, „transfer wiedzy” – wyjazdy doradców do poszczególnych miejsc realizacji projektu, uczenie się i doradzanie zarazem, wizyty studialne do siebie nawzajem – testowanie oferty, spotkania organizatorów projektu, doradców, animatorów w celu tworzenia modelu sieciowego produktu turystycznego.
Promocja – ulotki promocyjne, radio, prasa regionalna, roll-upy, strona www, gadżety itp.
Upowszechnienie – 2 ogólnopolskie konferencje dla organizacji pozarządowych (w tym LGD) i związków samorządowych, strona www produktu turystycznego, broszury informacyjne z rezultatami projektu i ofertą turystyczą.
   
Rezultat:
Efektem projektu będzie wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt sieciowy w każdym z regionów oraz wspólny ponadregionalny produkt sieciowy. Trwałość projektu zapewnią partnerzy projektu, którzy przyjmą na siebie funkcje organizatora turystki w regionie lub powierzą role touroperatora kompetentnej organizacji. Upowszechnienie projektu nastąpi poprzez przekazanie dobrych praktyk poprzez sieci, których członkami lub współpracownikami są partnerzy projektu.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

Strona internetowa projektu: www.projekt.turystyka3r.pl

UE_stopka