Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Projekty realizowane

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019 Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wzmocnienie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”, jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem oraz rozwinięcie jej potencjału rzeczniczego. Nadrzędnym celem projektu jest również zwiększenie ich świadomości w zakresie przysługujących im praw. Równocześnie, poprzez Sieć, prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze dla działających rad seniorów i inicjatywnych grup obywatelskich:
• edukacja obywatelska seniorów: wizyta studyjna, warsztaty i szkolenia,
• inicjatywy obywatelskie – wydarzenia lokalne w 6 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin.
• spotkania i konsultacje,
• diagnoza potrzeb.

Będzie również aktualizowany kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 100 osób, która będzie służyła upowszechnieniu wśród seniorów z różnych części Polski, rezultatów projektu i publikacji zbierającej doświadczenia i dobre praktyki dotyczące powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów. Konferencja również będzie służyła wymianie informacji, doświadczeń i integracji; będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.
Adresatami projektu są:

• seniorzy 60+ działający w radach senioralnych,

• seniorzy 60+, którzy działają na rzecz organizowania środowiska i tworzenia reprezentacji seniorów w społecznościach lokalnych, zainteresowani poznaniem zasad i przykładów działania rad senioralnych, a w przyszłości ich założeniem,

• seniorzy uczestniczący w poprzednich projektach MiLA

• pojedyncze osoby działające na rzecz seniorów (np. pełnomocnicy ds. seniorów z gmin).

 

Okres realizacji projektu;01-05-2018 do 2019-12-31

Projekt realizowany w Partnerstwie; Lider Projektu Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA, Fundacja Horyzont 360 i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.

Źródło finansowania Fundusz Inicjatyw obywatelskich – FIO 2018.


Opis projektu: Celem projektu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe. W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria informacyjno –promocyjne oraz dwa konkursy dotacyjne dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych. W ramach konkursu młode organizacje mogą się starać o przekazanie tzw. mikrodotacji na realizację przedsięwzięć społecznych oraz rozwój instytucjonalny organizacji, grupy nieformalne i samopomocowe o przekazanie środków na wsparcie realizacji tzw. lokalnych przedsięwzięć, czyli inicjatyw grup nieformalnych. Przewidujemy szkolenia dla grantodawców w zakresie realizacji i rozliczania projektów. Corocznie odbywać się będzie Uroczysta Gala podczas której promowane będą zrealizowane projekty lokalne. Fundacja Miejsc i ludzi Aktywnych jest Operatorem Konkursu dla powiatów: brzeski, tarnowski ziemski i tarnowski miejski.


Osoba do kontaktu Aneta Bilnicka, Project Manager tel 796 848 562, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje o pozostałych partnerach projektu,i ich lokalnych działaniach na stronie
http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj 

 

FIO stopka

 

‘Protection and REVOCERY of immaterial CULTural heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ‘CULTURECOVERY’ 

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.07.2017 – 30.06.2020

Lider projektu: Gmina Cervia (Włochy)

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Polska), Agencja Rozwoju Wsi w Styrii (Austria), Stowarzyszenie Dom Ekomuzeum w Batanie (Chorwacja), Gmina Moscenicka Draga (Chorwacja), Gmina Pivka (Słowenia), Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (Węgry), Spółka non-profit ds. Rozwoju Jeziora Valencei (Węgry), Konsorcjum DELTA 2000 (Włochy)

Wartość projektu: 1.545.854,92 euro (w tym dofinansowanie: 1.283.360,17 euro), Fundacji MiLA: 151 905,00 euro (w tym dofinansowanie: 129 119 euro)
Źródło dofinansowania: INTERREG Central Europe Programme

 

Opis projektu:
Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy publicznymi I prywatnymi podmiotami na obszarze Środkowej Europy, zdolnych do podniesienia potencjału tych podmiotów do zastosowania innowacyjnych modeli, strategii i praktycznych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa niematerialnego, w ramach koncepcji ecomuseum, w szczególności:

1. Poprawa zdolności zarządczych publicznych i prywatnych podmiotów zaangażowanych w ekomuzeum

2. Poprawa umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum

3. Zdefiniowanie nowych podejść i strategii waloryzacji i promocji ekomuzeów jako kompletnych produktów turystycznych zdolnych przyciągnąć turystów i inwestorów

Poprzez serię lokalnych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń wizyt studyjnych i analiz oraz w oparciu o wypracowane w ramach projektu strategie projekt zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów: przyjęcia specyficznych strategii zachowania, poprawy i promocji niematerialnego dziedzictwa, modernizacji istniejących modeli zarządzania ekomuzeum i podniesienia poziomu umiejętności osób działających w ramach ekomuzeum w tym zakresie, zwiększenia jakościowego i ilościowego korzystania z dziedzictwa niematerialnego. W realizacji projektu Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, które koordynuje Ekomuzeum Doliny Karpia.

Aktulaności związane z projektem: zobacz tutaj

Czytaj więcej

CULTURECOVERY CMYK

 

OWES UE x 2 plus Malopolska

OFERTA

Działania prowadzone przez MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w Uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi działania nieodpłatne na rzecz wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na terenie 5 subregionów Małopolski poprzez Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum tworzące MOWES:

- Lider:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
tel. 32-623-38-78
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Animacja:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
ul. Dolnych Młynów 7/6 31-124 Kraków
tel. 12 349 06 57 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- subregion podhalański:
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20 f /1, 34-700 Rabka-Zdrój
tel.: 18 26 777 39
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- subregion sądecki:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
tel. 781651201 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- subregion tarnowski:
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów
tel./fax. 14-307-01-31, 510 964 648
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie poszczególnych subregionów świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00, w tym telefonicznie lub mailowo.

Usługi nieodpłatne

Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu:
- zasad zakładania podmiotów ekonomii społecznej
- źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym nt. preferencyjnych pożyczek i kredytów
- opracowania biznes planu
- spotkania informacyjne nt ekonomii społecznej w szkołach oraz na uczelniach

oraz inne działania nieodpłatne służące rozwojowi ekonomii społecznej (w tym dotacje na założenie spółdzielni socjalnych, targi, festiwale es, usługi prawne, marketingowe, księgowe) w zależności od specyfiki realizowanych projektów i dostępności środków przeznaczonych na ten cel.

SKARGI I ZAŻALENIA NA DZIAŁALNOŚĆ OWES NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności subregion sądecki

Aktualności subregion tarnowski

Aktualności subregion podhalański  

OWES logo 5 partnerów