Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej

Dane projektu:

Okres realizacji: VI 2015 – XI 2015
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Budżet projektu: 25 000 PLN
Źródło finansowania: Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Opis projektu:

Projekt „Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej” jest adresowany do młodzieży z 3 gmin województwa małopolskiego (Ryglice, Gnojnik i Wielka Wieś) i 3 gmin z województwa świętokrzyskiego (Kunów, Sadowie i Bałtów). Działania będą realizowane w oparciu o funkcjonujące młodzieżowe rady gmin, współpracujące z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na temat krajów Globalnego Południa, problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, z jakimi się borykają, a także uzmysłowienie uczestnikom, jak ich codzienne działania (w tym w szczególności zakupy) mogą wpływać na poprawę życia mieszkańców krajów rozwijających się. W ramach projektu odbędą się warsztaty edukacji globalnej w 6 gminach, konkurs na reportaż młodzieżowy, kampanie informacyjne na temat odpowiedzialnej konsumpcji zrealizowane przez młodzież oraz wspólne warsztaty podsumowujące, będące okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego planowania dalszych działań w dziedzinie edukacji globalnej.

Planowane działania:

1. VI 2015: Działania przygotowawcze, ustalenie harmonogramu warsztatów, regulaminu konkursu itp.
2. VI – IX 2015: Warsztaty edukacji globalnej dla młodzieżowych rad gmin z 6 gmin woj. małopolskiego i świętokrzyskiego dot. warunków życia w krajach Południa i najważniejszych problemów, z jakimi borykają się ich mieszkańcy oraz odpowiedzialnych zakupów i idei Fair Trade.
3. VI – X 2015: Konkurs na reportaż młodzieżowy (tekstowy, filmowy lub fotograficzny) na temat związany z życiem mieszkańców krajów Południa.
4. X – XI 2015: Kampania „Kupuj odpowiedzialnie” realizowana przez młodzież z 6 młodzieżowych rad gmin wg ich własnego scenariusza, mówiąca o tym, czym jest Fair Trade i jak być odpowiedzialnym konsumentem.
5. XI 2015: Warsztaty podsumowujące z udziałem młodzieży z 6 gmin objętych projektem, których celem jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat krajów Południa, globalnych problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz wymiana doświadczeń z realizacji projektu pomiędzy młodzieżą z różnych gmin.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

EduGlobalna stopka2 500