Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Krzyworoskie Partnerstwo kuźnią nowych projektów

Dane projektu:

Okres realizacji: VI 2014 – I 2015

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partner projektu: Krzyworoskie Towarzystwo Obrony Praworządności

Budżet projektu: 39 970 PLN

Źródło finansowania: Program „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Opis projektu:

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań na rzecz budowy partnerstwa trójsektorowego i aktywizacji mieszkańców Krzywego Rogu na Ukrainie, realizowanych w latach 2012-2013. Celem projektu jest:

  • Rozwój i wsparcie Trzeciego Sektora poprzez wzmocnienie Partnerstwa VidRiS, w tym silniejsza integracja członków partnerstwa, poprawa komunikacji pomiędzy partnerami oraz przygotowanie Partnerstwa do samodzielnego planowania i dzielenia zadań pomiędzy partnerów;
  • Zapewnienie samodzielności Partnerstwa w pozyskiwaniu funduszy na działalność.

Aby osiągnąć powyższe cele, zaplanowano następujące działania:

Działanie 1: Spotkanie otwierające (VI 2014)

Spotkanie organizacyjne partnerów projektu oraz warsztaty Partnerstwa VidRiS (prezentacja projektu, warsztaty dot. komunikacji w partnerstwie), a także spotkania z władzami Krzywego Rogu.

Działanie 2: Działalność partnerstwa w Krzywym Rogu (VI 2014 – I 2015)

Wzmocnienie instytucjonalne i organizacyjne Partnerstwa VidRiS, w tym wzmocnienie roli Sekretariatu jako „skrzynki kontaktowej” pomiędzy partnerami: zaangażowanie Sekretarza Partnerstwa, dbającego o bieżącą komunikację pomiędzy partnerami i promocję działań Partnerstwa na zewnątrz, bieżąca aktualizacja strony www.vidrispartner.org.ua, comiesięczny elektroniczny biuletyn informacyjny Partnerstwa na temat aktualnych działań, rozsyłany do wszystkich partnerów.

Działanie 3: Warsztaty projektowe (VIII 2014)

Wyjazdowe warsztaty Partnerstwa – 2-dniowe szkolenie nt. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy na działania organizacji pozarządowych dla 15 członków Partnerstwa, następnie robocze spotkanie partnerów projektu, w celu opracowania szczegółowych warunków konkursu na inicjatywy.

Działanie 4: Konkurs na inicjatywy lokalne (IX – XII 2014)

Konkurs na inicjatywy partnerów, wpisujące się w cele Partnerstwa VidRiS – realizacja dwóch wybranych projektów o wartości do 11000 UAH każdy. Wybór projektów przez niezależną kapitułę konkursową; kryteria: odpowiedź na realną potrzebę, efektywność działania (pomysł), zgodność z celami Partnerstwa i partnerska współpraca (angażowanie wielu partnerów), racjonalność budżetu, trwałość rezultatów projektu (co zostanie po zakończeniu działania).

Działanie 5: Spotkanie ewaluacyjne (I 2015)

Spotkanie ewaluacyjne partnerów projektu oraz prezentacja rezultatów inicjatyw lokalnych, a także walne zebranie Partnerstwa VidRiS – podsumowanie całego projektu, ewaluacja rezultatów, planowanie działań na rok 2015 oraz wybory władz i sekretariatu partnerstwa.

 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

rita pakiet 2011 pl web