Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Przykładowe szkolenia w zakresie partycypacji społecznej:

Aktywizacja i angażowanie do działania

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie. Szkolenie adresowane jest to liderów lokalnych z różnych sektorów życia społecznego zainteresowanych realizacją projektów angażujących do działania innych.

Warsztaty z projektowania przestrzeni publicznej

Przestrzeń publiczna bywa często przedmiotem kontrowersji w miejscowościach, a jej sposób wykorzystania niekoniecznie najlepiej odpowiada na lokalne potrzeby. Warsztaty pozwalają na dialog przedstawicieli różnych środowisk, grup społecznych, sektorów i pokoleń oraz planowanie pożądanych nowych funkcji i optymalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, aby była ona „żyjącą”, estetyczną i chętnie wykorzystywaną przez mieszkańców częścią miejscowości. Warsztaty są prowadzone przez architekta-urbanistę, który pomaga pogodzić różnorodne oczekiwania i stworzyć spójny i logiczny plan funkcjonowania wybranego miejsca.

Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy na działania lokalne

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom (przedstawicielom organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji samorządowych) zasad tworzenia projektów, ich konstrukcji - od identyfikacji problemu, przez formułowaniu celu, działań, rezultatów, aż po tworzenie harmonogramu i budżetu. Elementem szkolenia jest również prezentacja potencjalnych źródeł finansowania projektów i podstawowych zasad ubiegania się o fundusze od poszczególnych grantodawców.

Partycypacja społeczna – jak ją uruchomić?

Partycypacja społeczna oznacza, że mieszkańcy (w tym organizacje pozarządowe i biznes) wraz z samorządem współtworzą wizję rozwoju regionu oraz angażują się w jej realizację. Dzięki partycypacji samorząd trafnie odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu, a lokalna społeczność jest aktywna: chętnie podejmuje dialog z władzami, ale także bierze na siebie część odpowiedzialności za wdrożenie wspólnie podjętych decyzji. Celem szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej. Fundacja MiLA oferuje również wsparcie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania w gminach i powiatach w całej Polsce.