Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Dyskutujmy - Decydujmy - Działajmy

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.11.2013 – 30.10.2014
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
Partnerzy projektu: Urząd Gminy Jordanów, Stowarzyszenie Kawaleria
Wartość projektu: 246 290 zl
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości konsultacji społecznych w Polsce południowej (w wybranych gminach województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego) poprzez podniesienie kompetencji ich organizatorów i uczestników, wdrożenie różnorodnych narzędzi konsultacji (w tym narzędzi internetowych) oraz upowszechnienie doświadczeń projektu w całej Polsce. Wierzymy bowiem, że dobrze przeprowadzone konsultacje społeczne stanowią klucz do skutecznej polityki publicznej – decyzje i działania podejmowane w dialogu z mieszkańcami przynoszą satysfakcję i trwałe rezultaty zarówno rządzącym jak i lokalnej społeczności.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
1. Rekrutacja uczestników projektu: odbędzie się seminarium informacyjne dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego, zostanie przygotowane zaproszenie do udziału w projekcie i kryteria rekrutacji, na podstawie których do udziału w projekcie zostanie zaangażowanych 10 gmin.
2. Szkolenia dla JST i NGO: 1) odbędzie się cykl szkoleniowy dla animatorów konsultacji z 10 gmin – 3 szkolenia 2-dniowe obejmujące następujące zagadnienia: demokracja partycypacyjna, podstawy prawne i korzyści z konsultacji, skuteczna komunikacja z mieszkańcami, w tym facylitacja spotkań, przeciwdziałanie nierówności w konsultacjach; 2) odbędą się 2-dniowe szkolenia dla 15 strażników konsultacji (przedstawicieli NGO), obejmujące następujące zagadnienia: demokracja partycypacyjna, zasady udziału w konsultacjach, narzędzia kontroli obywatelskiej, dialog i partnerstwo z samorządem, przeciwdziałanie nierówności w konsultacjach.
3. Konsultacje w praktyce: w 10 gminach z 3 województw wspierane będzie prowadzenie procesów konsultacji społecznych z mieszkańcami, w tym zwłaszcza w takich obszarach tematycznych jak: zagospodarowanie przestrzeni publicznych, rozwój przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), rozwój turystyki opartej o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, lokalnej wytwórczości (rzemiosła, żywności tradycyjnej) oraz edukacji obywatelskiej młodzieży (w tym tworzenia młodzieżowych rad gmin); wsparcie będzie obejmowało: bieżące doradztwo dla animatorów konsultacji z JST oraz dla lokalnych organizacji pozarządowych, pomoc w przeprowadzeniu min. 20 dni warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami przy zastosowaniu innowacyjnych technik i narzędzi partycypacyjnych, pomoc w zaprojektowaniu treści i druku materiałów informacyjnych dla mieszkańców – uczestników konsultacji społecznych, dostarczenie gminom nowoczesnego, interaktywnego narzędzia internetowego do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line.
4. Partycypacja jordanowskiej młodzieży: kontynuowane będzie (zapoczątkowane w ramach innego projektu) wsparcie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów, jako stałego ciała konsultacyjnego w sprawach dotyczących młodzieży. Młodzież samodzielnie przeprowadzi konsultacje społeczne na wybrany temat z zakresu sportu, kultury lub turystyki we wszystkich szkołach na terenie gminy. Narzędziem do tego będzie m.in. wydawana co miesiąc gazeta młodzieżowa pn. Luzak.
5. Promocja i upowszechnienie rezultatów: projekt będzie regularnie promowany poprzez teksty dot. konsultacji, ulotkę informacyjną, seminarium upowszechniające, a także zbiór dobrych praktyk konsultacji i partycypacji, który ukaże się na zakończenie projektu.


Aktualności związane z projektem – zobacz tutaj

Ulotka informacyjna o projekcie - zobacz tutaj

POKL_MPiPS_stopka