Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Przykładowe szkolenia w zakresie partycypacji społecznej:

Aktywizacja i angażowanie do działania

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie. Szkolenie adresowane jest to liderów lokalnych z różnych sektorów życia społecznego zainteresowanych realizacją projektów angażujących do działania innych.

Warsztaty z projektowania przestrzeni publicznej

Przestrzeń publiczna bywa często przedmiotem kontrowersji w miejscowościach, a jej sposób wykorzystania niekoniecznie najlepiej odpowiada na lokalne potrzeby. Warsztaty pozwalają na dialog przedstawicieli różnych środowisk, grup społecznych, sektorów i pokoleń oraz planowanie pożądanych nowych funkcji i optymalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, aby była ona „żyjącą”, estetyczną i chętnie wykorzystywaną przez mieszkańców częścią miejscowości. Warsztaty są prowadzone przez architekta-urbanistę, który pomaga pogodzić różnorodne oczekiwania i stworzyć spójny i logiczny plan funkcjonowania wybranego miejsca.

Tworzenie projektów i pozyskiwanie funduszy na działania lokalne

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom (przedstawicielom organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji samorządowych) zasad tworzenia projektów, ich konstrukcji - od identyfikacji problemu, przez formułowaniu celu, działań, rezultatów, aż po tworzenie harmonogramu i budżetu. Elementem szkolenia jest również prezentacja potencjalnych źródeł finansowania projektów i podstawowych zasad ubiegania się o fundusze od poszczególnych grantodawców.

Partycypacja społeczna – jak ją uruchomić?

Partycypacja społeczna oznacza, że mieszkańcy (w tym organizacje pozarządowe i biznes) wraz z samorządem współtworzą wizję rozwoju regionu oraz angażują się w jej realizację. Dzięki partycypacji samorząd trafnie odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu, a lokalna społeczność jest aktywna: chętnie podejmuje dialog z władzami, ale także bierze na siebie część odpowiedzialności za wdrożenie wspólnie podjętych decyzji. Celem szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej. Fundacja MiLA oferuje również wsparcie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania w gminach i powiatach w całej Polsce.