Social dialogue

Your opinion and action matter!

Read more...
Local Entrepreneurship

Profit of Active People builds benefit of a Place!

Read more...
Heritage Tourism

Looking for hothead you discover Active Places!

Read more...

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.12.2015
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych  
Wartość projektu: 210 965 zł
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizacja grupy osób starszych z województwa małopolskiego do działania na rzecz rozwoju lokalnego opartego o miejscowe zasoby przyrodnicze i kulturowe, w oparciu o takie metody jak ekomuzeum, questing czy marka lokalna, przy jednoczesnej aktywnej wymianie międzypokoleniowej. Wsparciem dla inicjatyw osób starszych będą animatorzy ds. przedsiębiorczości współpracujący z Fundacją MiLA oraz Lokalne Grupy Działania działające na rzecz rozwoju turystyki dziedzictwa na swoim terenie, a zatem stwarzające przyjazne otoczenie dla aktywności osób starszych.

Działania w ramach projektu:
1. Promocja projektu i rekrutacja uczestników:
- seminarium informacyjne dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych z całej Polski, działających na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności i rozwoju turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, a tym samym zainteresowanych angażowaniem do działania osób starszych ze swojego terenu.,
- ogólnopolski konkurs dla młodzieży na reportaż (tekst ze zdjęciami lub film) pt. „Rodzinna pasja” opowiadający o ciekawych tradycjach rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym danego regionu (miejsca).

2. Szkolenie liderów seniorów:
Cykl szkoleniowy dla 15 liderów seniorów,
- 3-dniowa wizyta studialna do Krainy Rowerowej (Zachodnia Lubelszczyzna), w ramach której odbędą się: wizyty terenowe i spotkania z aktywnymi osobami starszymi, które odniosły sukces, angażując się w rozwój turystyki dziedzictwa, co stanowić będzie inspirację dla uczestników projektu;
- warsztaty szkoleniowe poświęcone następującym tematom: działanie Trzeciego Sektora, partycypacja społeczna , turystyka dziedzictwa (ekomuzea, questing), produkty lokalne, marka lokalna.
- 2-dniowe warsztaty na terenie Małopolski, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość przełożyć na praktykę wiedzę zdobytą podczas wizyty na Dolnym Śląsku, tj. rozpoczną planowanie konkretnych działań i inicjatyw dot. dziedzictwa regionu, sieciowego produktu turystycznego w Małopolsce z udziałem osób starszych
- 1-dniowe warsztaty 15 liderów seniorów z 15 animatorami przedsiębiorczości oraz dotychczasowymi liderami-seniorami z Małopolski, których celem będzie wspólna praca nad włączeniem pomysłów seniorów do działającego w Małopolsce sieciowego produktu turystycznego .

3. Rozwój aktywności małopolskich seniorów:
- Realizacja programu rozwoju aktywności małopolskich seniorów w obszarze turystyki dziedzictwa, wypracowanego przez 15 liderów seniorów. Będzie on rozwijany z udziałem ok. 35 dodatkowych osób włączonych w projekt przez liderów seniorów. Szczegółowy plan działania zostanie wypracowany przez samych seniorów, którzy w ramach projektu będą mieli do zagospodarowania 10 dni warsztatów tematycznych wg pomysłów/potrzeb osób starszych.
- Konkurs na najbardziej aktywnych seniorów z Małopolski, działających na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie rozwijania, ochrony i ciekawej prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejsc, w których żyją.

4. Upowszechnienie rezultatów projektu:
– Opracowanie i wydanie broszury podsumowującej efekty projektu
- Organizacja 2-dniowej ogólnopolskiej konferencji upowszechniającej model aktywizacji osób starszych (XI 2015) poprzez działania na rzecz zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania go w rozwoju lokalnej turystyki,
- 2-dniowa wizyta studialna w Małopolsce dla 20 osób starszych (XI 2015).

5. Uroczyste zakończenie projektu:
W XII 2015 odbędzie się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem wszystkich chętnych uczestników projektu.

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS logo male